Tillkännagivande till den undersökte om studien Var närvarande för ditt barn

 

Du har blivit inbjuden att delta i en studie inom föräldraskapsprogrammet Var närvarande för ditt barn. Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när som helst under studiens gång. Om du vägrar att delta eller vill avbryta ditt deltagande kommer det inte att ha några negativa följder, men all information som samlats in från dig fram till avbrytandet kan fortfarande användas i studien. 

 

Bakgrund till studien: Föräldraskapsprogrammen kan främja barnets, förälderns och hela familjens välbefinnande och växelverkan. De universella föräldraskapsprogrammen som lämpar sig för alla strävar efter att stöda centrala föräldraskapsfärdigheter. Programmen erbjuds digitalt och är ofta kostnadseffektiva och sparar tid. De är inte bundna till tid eller plats, utan de kan användas när det passar deltagaren bäst. Det behövs dock fortfarande mer forskning i programmens effektivitet och användbarhet. 

Mål: Målet med denna vetenskapliga studie är att bedöma effektiviteten och användbarheten hos ett digitalt program som är riktat till treåriga barns familjer och som stöder föräldraskapsfärdigheter.

Till studien bjuds alla de familjer vars barn deltar i treårsrådgivningen vid barnrådgivningsbyråer som deltar i studien.

Undersökningens genomförare: Undersökningen genomförs av Barnpsykiatriska forskningscentret vid Åbo universitets medicinska fakultet. Studien leds av barnpsykiater, professor Andre Sourander. Studien genomförs i samarbete med din kommun.

Insamling av forskningsdata: Informationen som används i studien samlas in genom elektroniska enkäter inom det digitala föräldraskapsprogrammet som riktas till vårdnadshavarna samt genom data som sparas i programmet. Vårdnadshavaren/vårdnadshavarna deltar i det digitala föräldraskapsprogrammet Var närvarande för ditt barn vars syfte är att stöda föräldraskapsfärdigheter samt att öka föräldrarnas beredskap att hantera olika situationer som uppkommer i vardagen. Programmet innehåller fem teman som behandlas genom skriftligt material, videor och övningar. Under programmets gång får du påminnelser om att använda programmet via textmeddelanden och e-post. Du kan avbryta textmeddelandena när som helst genom din profil. Programmet varar under fyra veckor och stängs sedan för användaren. Då fyra veckor gått från att du påbörjat programmet, får du en begäran per e-post att fylla i en enkät på websidan. Du får även tre påminnelser, ifall du inte fyllt i förfrågningen. Då åtta veckor gått från att du påbörjat programmet, får du igen en begäran per e-post att fylla i en enkät på websidan. Efter att du fyllt i den förfrågningen är forskningen slut för din del.  

 

Vad innebär deltagande i forskningsstudien?

 

  1. Ni samtycker till att delta i studien och besvarar de elektroniska enkäterna. Med hjälp av enkäterna kartläggs föräldraskapsfärdigheter och barnets beteende. Det tar cirka 15–30 minuter att besvara enkäterna. Vi ber er att fylla i enkäterna tre ånger: Genast i början av studien, fyra veckor efter påbörjad studie och åtta veckor efter påbörjad studie. I samband med Voimaperheet-förfrågningen för 4-åringar, kan de svar användas även för denna studie

  2. För att bedöma programmets inverkan delar vi slumpmässigt in alla deltagare i två grupper (A:testgruppen och B: väntegruppen): A-gruppen dvs. testgruppen börjar genast använda programmet. Programmet varar under fyra veckor och stängs sedan för användaren. Då fyra veckor gått från påbörjat program, får man en begäran per e-post att fylla i en enkät på websidan. Man får även tre påminnelser, ifall man inte fyllt i förfrågningen. Då åtta veckor gått från påbörjat program, får man igen en begäran per e-post att fylla i en enkät på websidan. B-gruppen dvs. väntegruppen väntar fyra veckor, och efter det ombes man att fylla i enkäterna på nytt. Efter det får man tillgång till programmet för fyra veckor framåt. Då åtta veckor gått från påbörjad studie, får man igen en begäran per e-post att fylla i en enkät på websidan.

  3. Det digitala föräldraskapsprogrammet som ingår i studien genomgås helt på webben och ni kan använda det i den omfattning och vid de tidpunkter ni själva vill, under fyra veckors tid. Om ni vill kan ni också när som helst sluta använda programmet. Avbrytandet kan göras i den egna profilen i programmet.  Om ni vill kan ni också stoppa SMS-påminnelserna som programmet skickar i den egna profilen.

  4. Ni kommer att ombes att fylla i enkäterna tre gånger: genast när ni börjar delta i studien och fyra veckor efter att ni påbörjat studien samt åtta veckor efter påbörjad studie. Enkäterna fylls i elektroniskt. Vi kan också be er att delta i uppföljningsenkäter vid senare tillfällen.

 

Kontaktperson i ärenden som gäller undersökningen:

 

Forskardoktor Kaisa Mishina

Telefonnummer: +358 50 310 1358

E-postadress: olelasna@utu.fi

Postadress: Barnpsykiatriska forskningscentret, Lemminkäinengatan 3, 20014 Åbo universitet

 

Forskningsprojektet leds av barnpsykiater, professor Andre Sourander.

 

Dataskyddsinformationen

Förstasida

Registrera

Logga in

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.